XIII Spotkanie z Historią: Granice Polski po roku 1944

 Potrzeba dokumentacji dóbr kultury materialnej na terenie dawnego województwa bydgoskiego zadecydowała o powołaniu do życia w 1992 roku Pracowni Dziedzictwa Kulturowego (pierwotna nazwa: Pracownia Dokumentacji Zabytków, dwie następne: Pracownia Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków oraz Pracownia Dokumentacji, Popularyzacji Zabytków i Dziedzictwa Narodowego, obecna nazwa od 2015 r.). Już w roku 1993 Pracownia podjęła prace nad monumentalnym „Studium historyczno-konserwatorskim miasta Bydgoszczy”. Kolejne części tego opracowania, kontynuowanego po dzień dzisiejszy, sporządzane są najczęściej w cyklu rocznym (do 2016 r. powstało 26 części w 233 tomach). W 1996 roku z inicjatywy Pracowni wydano pierwszy zeszyt periodyku naukowego „Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu” (dotąd ukazało się 18 zeszytów). Pracownia opublikowała ponadto szereg wydawnictw o charakterze popularno-naukowym i naukowym, w tym przewodniki historyczne po trzech bydgoskich ulicach: Gdańskiej, Cieszkowskiego i Wyczółkowskiego, czy monografię dziejów bydgoskich wodociągów. Zespół Pracowni ma też w dorobku inwentaryzacje obiektów zabytkowych, karty ewidencyjne zabytków architektury, rzeźby i malarstwa, badania nad osadnictwem olęderskim w dolinie dolnej Wisły, studia nad krajobrazem kulturowym dawnego województwa bydgoskiego, programy opieki nad zabytkami Bydgoszczy, Włocławka, Inowrocławia, Grudziądza, Chojnic i Kwidzyna.

Pracownia prowadzi następujące działania:

Wojewódzki Konkurs Historyczny „Zabytki naszego regionu”
adresowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej województwa kujawsko-pomorskiego

Spotkania z Historią u Hoffmana
cykliczne otwarte wykłady odbywając się od 2015 roku

Europejskie Dni Dziedzictwa
Od 1991 roku decyzją Rady Europejskiej we wrześniu w miastach, miasteczkach i wsiach Starego Kontynentu organizowane są Europejskie Dni Dziedzictwa. Od 2015 roku zespół projektowy działający przy naszej pracowni zajmuje się koordynacją wydarzenia w województwie kujawsko-pomorskim